THI KẾT THÚC KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 29

Sau 03 tháng nghiên cứu và học tập, Trung tâm đào tạo kế toán – thuế Vision đã phối hợp với trường Học viện Tài chính tổ chức thành công khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng cho 56 cán bộ kế toán trên địa bàn tỉnh theo đúng chương trình chuẩn của Bộ tài chính. …