KHÓA HỌC KẾ TOÁN CẤP TỐC DÀNH CHO NGƯỜI TRÁI CHUYÊN NGÀNH

NỘI DUNG KHÓA HỌC: Khóa học gồm 04 phần chính: Phần 1: Nguyên lý kế toán căn bản và cốt lõi. Từ buổi 1-5: – Bản chất và các nguyên tắc chung của kế toán. – Tìm hiểu về cách thức hạch toán chứng từ. – Khái niệm, kết cấu và nguyên tắc cơ bản của tài khoản kế …